Новини

Авиоотряд 28 поема управлението на Правителствения ВИП на летището

  07.04.2021 17:53  
Авиоотряд 28 поема управлението на Правителствения ВИП на летището
  google

Правителството реши Авиоотряд 28 да поеме управлението на ВИП „А” – Правителствена зала на летище София.

До момента терминалът се управляваше от летище София. С оглед функциите на обекта той не е включен в концесията на летище София, поради което се налага прехвърляне на управлението му към Авиоотряд 28, който с последните промени в Закона за гражданското въздухоплаване е преименуван на Държавен авиационен оператор. Решението не предвижда промяна в кръга на лицата, които имат право да преминават през ВИП „А”.

Частично се запазва и редът за ползване – чрез изпращане на официално писмо от протоколните служби на съответните ведомства, като изпращането вече е до Държавния авиационен оператор. Решението на правителството няма да доведе до допълнителни разходи, трансфери и други плащания.

Иначе МС прие и Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор, който е правоприемник на Авиоотряд 28. С него се уреждат дейностите, функциите и числеността на оператора. Той ще е  второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта.  Той изпълнява полети със специално предназначение, полети за нуждите на министерства и ведомства, обслужване на официални лица и делегации, преминаващи през ВИП „А“ – Правителствена зала на летище София. Промените се налагат заради промените в  Закона за гражданското въздухоплаване и прехвърлянето на  на управлението на ВИП „А” към Държавния авиационен оператор, поради концесията на летище София.

Кабинетът прие решение за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична държавна собственост, на Държавния авиационен оператор. Предоставят се три поземлени имота, върху единия от които е разположена именно сградата на Правителствения ВИП. Другите са площадки за паркиране на въздухоплавателни средства. Имотите обслужват пътниците и  въздухоплавателните средства за полетите със специално предназначение. 

Промените в Закона за гражданското въздухоплаване предвиждат преименуване на авиационния оператор Авиоотряд 28 в Държавен авиационен оператор. Към момента имотите са публична държавна собственост, чиято издръжка се осигурява от летищните такси, които събира търговското дружество „Летище София“ ЕАД. Имотите не са включени в обекта на концесия на летище София. Предвид това събираните летищни такси не могат да продължат да се ползват за по-нататъшната им издръжка. Проектът предвижда имотите да бъдат предоставени за управление на Държавния авиационен оператор, който да осигурява средствата, необходими за поддържането им, с оглед неговите функции и предназначението на имотите.