За нас

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА SKANDAL.BG

Настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни са приети и влизат в сила считано от 24 май 2018 г.
I. Общи разпоредби
Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате SKANDAL.BG. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и SKANDAL.BG, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и SKANDAL.BG. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте SKANDAL.BG. Потребителите получават правото да използват услугите на SKANDAL.BG, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение: "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на SKANDAL.BG.
"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- участие във форуми на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

"ЛИЧНИ ДАННИ" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което SKANDAL.BG се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.
"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права
1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.
3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на SKANDAL.BG. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от SKANDAL.BG. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.
IV. Политика за защита на личните данни
SKANDAL.BG е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. SKANDAL.BG се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
Използвайки сайта, независимо дали само го посещавате или се регистрирате в него (чрез персонален компютър, от мобилно устройство или по друг начин), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с Общите условия и Политиката за защита на личните данни на SKANDAL.BG. Ако не сте съгласни с Общи условия и Политика за защита на личните данни на SKANDAL.BG, моля, не използвайте сайта.
Общи условия и Политика за защита на личните данни, са приложими само за информация, събрана онлайн на SKANDAL.BG . Те не се прилагат по отношение на информация, която е предоставена от потребителите по друг начин или е публикувана от тях на страници, поддържани от други фирми или организации, към които сайтът препраща.
Когато използвате услугите на SKANDAL.BG, Вие ни поверявате Ваша лична информация.
1. Какви данни събира и съхранява SKANDAL.BG
- Информация, предоставена от потребителите – имейл и потребителко име, при желание от тяхна страна да коментират под статиите и/или да се абонират за ежедневния информационен бюлетин.
- Информация, която събираме за потребителите автоматично - При всяко посещение на сайта се активира софтуер на Google Analytics, който събира и обработва информация за местоположение и друга техническа информация за посещението. Събраната информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, "кликанията" към, върху и от нашия сайт (включително дата и час). Google Analytics използва свои технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат да дадат на Google информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. Подробна информация как Google Analytics използва тeзи данни вижте на страницата "Как Google използва данните от сайтове или приложения, които ползват услугите на Google". За да следите промените и актуализациите на начина, по който Google Analytics ползва събраната информация посещавайте периодично страницата на Google. При всяко посещение на сайта се активира и софтуер на Gemius SA, който събира и обработва информация за Вашето IP, брой посещения, от какво устройство ползвате сайта и др., идентични
със събираните от Google Analytics данни. За повече информация вижте политиката на Gemius SA за поверителност.
2. За какви цели се събират и съхраняват данните Ви
- Персонализация на посещенията в сайта, с цел качествена комуникация между потребителите във форумите под статии;
- Кореспонденция с регистрираните потребители (обратна връзка) във връзка със сайта и начина, по който използват регистрацията си;
- За модериране на форумите под статиите;
- За разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
- За извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на сайта и техните модели на поведение;
3. Как SKANDAL.BG защитава Вашите данни
Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитен и проверен сървър. Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.
4. Разкриване на личните данни
SKANDAL.BG се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на сайта. Освен в изброените по-долу случаи, ние няма да прехвърляме, безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извън сайта, достъп до или използване на Вашата лична информация.
Вие давате съгласието си Вашите до личните ви данни достъп да имат партньори, доставчици и подизпълнители на сайта, с цел изпълнение на сключени договори за поддръжка на сайта и осигуряване на информационната сигурност, по които SKANDAL.BG е страна. Вие давате съгласието си някои от Вашите лични данни да бъдат предоставяни на доставчици на услуги, които подобряват и оптимизират сайта. По силата на сключените с нас договори нашите партньори, доставчици и подизпълнители нямат право да използват, продават, променят или разпространяват информацията, до която имат достъп, освен за прякото изпълнение на услугите, за които са сключени договорите. SKANDAL.BG може да разкрива данните и информацията Ви, когато това е предвидено от закона. SKANDAL.BG може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. При възникване на необходимост от провеждане на директни имейл маркетинг кампании, SKANDAL.BG ще поиска изричното Ви съгласие за използването на имейлите Ви. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайта или Правилата за ползване на форума.
5. Съгласие и неговото оттегляне
Със съгласието Ви да приемете тези Общи условия и Политиката за защита на личните данни, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от посочените от нас цели.
6. Вашите права
Като потребител на сайта SKANDAL.BG Вие имате право по всяко време да получите Вашата лична информация, която съхраняваме.
7. Видове бисквитки, които използва SKANDAL.BG
При всяко посещение запазваме сесийна бисквитка, чрез която разпознаваме потребителя при отваряне на следваща страница. Тази бисквитка се пази до затварянето на браузъра.
Когато потребител гласува за някой коментар или гласува в анкета, запазваме бисквитка, чрез която разпознаваме, че той вече е гласувал. Тези бизквитки се пазят в браузъра на потребителя 30 дни.
Когато някой потребител използва настройките за промяна на размера на шрифта на статиите в уебсайта, запазваме неговия избор в бисквитка. Тази бисквитка се пази практически за винаги. При всяко посещение на сайта запазваме бисквитки, чрез които да разпознаваме потребителите при следващи посещения и да генерираме статистическа информация за посещаемостта на сайта и поведението на потребителите. Тези бисквитки се пазят до 4 години. Бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни.
V. Органичаване на отговорността
SKANDAL.BG прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. SKANDAL.BG не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на SKANDAL.BG за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. SKANDAL.BG не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. SKANDAL.BG не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. SKANDAL.BG има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
VI.  Промени
SKANDAL.BG може периодично да изменя или актуализира Общите условия, Политиката си за защита на личните данни и Правилата за ползване на форумите, без предизвестие. В такива случаи актуалната версия ще бъде достъпна на сайта и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронната поща. Моля, проверявайте за промени или актуализации. Датата на последната актуализация ще бъде отбелязана в началото на настоящите Общи условия и
Политика за защита на личните данни.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Правила за  публикуване на коментари

I. Ползване на форумите
Всеки потребител, който публикува мнения във форума, се съгласява с общите условия за ползване на SKANDAL.BG SKANDAL.BG не носи отговорност за достоверността, точността и полезността на потребителските мнения.
II. Публикуване и оценка на мнения
1. Ограничения за съдържанието на личната информация на потребителите
В коментарите, името, аватара, подписа и всички елементи на публичните си профили в SKANDAL.BG потребителите нямат право:
1.1. да се представят за други участници във форума чрез копиране на името, аватара или подписа на вече съществуващ потребител;
1.2. да се представят за конкретна публична личност чрез ползване на името или снимката й в профилa си в SKANDAL.BG;
1.3. Да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на представители на медиата или на конкретни публични личности, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права. При нарушаване на горните условия, модераторите имат право да предупредят и в последствие деактивират профилите на нарушителите.
2. Потребителите на сайта имат право:
2.1. Да публикуват мнения, свързани с публикациите на SKANDAL.BG
2.2. Да отговарят на вече публикувани мнения по темата на публикацията;
2.3. Да добавят връзки към други сайтове, свързани с темата на публикацията;
2.4. Да оценяват мненията на останалите участници в дискусиите:
3. Модераторите на сайта имат право да скриват или изтриват мнения, когато те съдържат:
3.1. спам или непоискани търговски съобщения;
3.2. мнения, които не са по темата на материала, който коментират;
3.3. нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа;
3.4. призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие;
3.5. обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници във форума;
3.6. порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права;
3.7. лични данни според Закона за защита на личните данни;
3.8. съдържание изцяло на чужд език;
3.9. съдържание изцяло на латиница;
3.10. съдържание изцяло написано с главни букви;