Икономика

Променят управлението на Български ВиК холдинг

  15.09.2023 16:50  
Променят управлението на Български ВиК холдинг

Двустепенно става управлението на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, съобщиха от Регионалното министерство. Решението е на министър Андрей Цеков. За председател на Надзорния съвет е избран проф. д-р инж. Ганчо Димитров.

ВиК Холдингът ще се управлява от 5-членен Надзорен съвет и 4-членен Управителен съвет. Новата ръководна структура на дружеството е подадена към Търговски регистър, провежда се процедура по вписването ѝ.

Целта на връщането на двустепенната форма на управление е да се оптимизира работата във ВиК сектора, да се засилят проектите за модернизация на ВиК мрежата и инфраструктурата, да се реализират редица големи водни проекти, с които да се подобри качеството на предлаганите услуги за гражданите, да се подпомогнат ВиК операторите при реализацията на проектите им с европейско финансиране, да се предприемат мерки за финансовото оздравяване на ВиК дружествата от структурата на ВиК Холдинга.

В Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД влизат още инж. Росица Димитрова, Богомил Петков, Кирил Симеонов и Дафинка Семерджиева.

Председателят на Надзорния съвет - проф. д-р инж. Ганчо Димитров, е магистър строителен инженер по водоснабдяване и канализация от УАСГ, специализирал е в Москва и във Виена. Преподавател е в катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ (ВКПВ) в УАСГ. Ръководил е и е участвал в разработването на над 90 проектантски и научноизследователски проекти в областта на установяването на загубите на вода и разработване на рационални технически решения и системи за намаляването им, мониторинг на водопотребелението в сгради и населени места, проектиране на бързи самопромиващи се филтри за ПСПВ и др. Има внедрени във водоснабдителната практика проекти с доказано намаление на загубите на вода и броя на авариите.

Инж. Росица Димитрова е инженер химик с магистърска степен от Химикотехнологичния и металургичен университет в София, както и строителен инженер с магистърска степен от УАСГ – София по специалността „Водоснабдяване и канализация – ВиК мрежи и съоръжения“. Част от професионалния ѝ път минава във „ВиК“ ЕООД – Благоевград, като в периода 2014-2021 г. е била управител на водното дружество. Под нейно ръководство са внедрени енергийно-ефективни мерки в ПСОВ Благоевград, ПСОВ, Разлог, ПСПВ Гоце Делчев, изградена е и фотоволтаична инсталация на територията на ПСОВ Благоевград.

Богомил Петков е завършил Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Работил е в частния сектор. Член е на Управителния съвет на Камарата на строителите в България. Бил е народен представител в 47-то и 48-то Народно събрание.

Кирил Симеонов е завършил „Икономика и мениджмънт“ в Университет Охайо Уеслиън, САЩ, има магистърска степен по Международен мениджмънт от Университет Бокони – Милано, Италия. Занимавал се е с търговия с акции и финансови деривати. Бил е народен представител в 45-то, 46-то, и 47-мо Народно събрание.

Дафинка Семерджиева е юрист с магистърска степен от ЮЗУ „Неофит Рилски“. Има богат административен опит – била е главен юрисконсулт на Община Пещера, зам.-кмет на Община Пещера (2007 – 2009 г.) с ресор европейски проекти, зам.-областен управител на Пазарджик. През последните 10 г. работи като адвокат.

Управителният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще има двама изпълнителни членове – председател на УС – инж. Лозко Лозев и зам.-председателят на УС – Ирена Георгиева. В УС на „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще са и Владимир Бибов и Атанас Бояджиев.

Инж. Лозко Лозев има магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“ от УАСГ. Бил е главен инженер на „ВиК“ ЕООД Хасково, занимавал се е с проектиране на водопроводни и канализационни мрежи, поддръжка и ремонт на ВиК мрежи.

Ирена Георгиева е магистър по Право в СУ „Св. Климент Охридски“, има докторантура по финансово право в СУ. От август 2022 г. е изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Атанас Бояджиев е магистър по специалностите „Бизнес администрация“ и „Международни икономически отношения“ в УНСС. Бил е част от Надзорния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД при създаването му. Преди това е работил по европейски проекти в различни институции, бил е съветник в политическия кабинет на МРРБ от 2017 до 2021 г., като е отговарял за политиките в сферата на регионалното развитие, ВиК сектора и нормативното законодателство.  

Владимир Бибов притежава магистърски степени по „Публични финанси“ от УНСС и „Журналистика и медии“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има 14 г. опит във финансовия сектор, от които 5 г. в Комисията за финансов надзор. Бил е съветник в политическия кабинет на МРРБ в периода юни – август 2023 г., като е отговарял за политиките във ВиК сектора.

На финансистите и икономистите в Надзорния съвет и Управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД ще се разчита да направят в спешен порядък анализ на реалното състояние на 24-те дъщерни дружества, да предложат мерки за финансово оздравяване на ВиК операторите, за да заработи ВиК Холдингът като инвестиционно дружество, което подпомага проекти за модернизацията на ВиК инфраструктурата.